Home / Video Về Quy Nhơn / OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 11) – SOFT CORAL

OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 11) – SOFT CORALOCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 11) – SOFT CORAL
This is a kind of soft coral and it may look like a bushes and that’s why the most of people think about of plant . Marine scientists call it “BUSHES CORAL” and it is really an animal that living close together and this is the first positive hint for me from here .

OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 11) – SOFT CORAL
Đây là một loại san hô mềm và nó có thể trông giống như một bụi cây và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người nghĩ về thực vật . Các nhà khoa học biển gọi nó là “BỤI SAN HÔ” và nó thực sự là một con vật đang sống cùng nhau và đây là một tín hiệu tích cực đầu tiên cho tôi từ đây.

About Người Con Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *