Home / Video Về Quy Nhơn / OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 14) – STRIPED SURGEONFISH .

OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 14) – STRIPED SURGEONFISH .OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 14) – STRIPED SURGEONFISH .
I am really surprise for appearing a special kind of fish at here , i don’t know exactly name of this fish in Vietnamese but the marine scientists call it “Striped Surgeonfish” and you will be really hard for seeing them at coral reefs in VietNam , they often hide under ledges or crevices of coral reefs and come out to eat the algaes which grow on the coral reefs and they are really wonderful partner with coral reefs .
OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 14) – STRIPED SURGEONFISH .
Tôi thực sự ngạc nhiên khi xuất hiện một loại cá đặc biệt ở đây, tôi không biết chính xác tên của loài cá này ở Việt Nam nhưng các nhà khoa học biển gọi nó là “STRIPED SURGEONFISH” và bạn sẽ rất khó nhìn thấy chúng ở các rặng san hô ở Việt Nam , chúng thường ẩn dưới gờ hoặc đường nứt của rạn san hô và đi ra ngoài để ăn các loài tảo biển mọc trên các rặng và chúng thực sự là đối tác tuyệt vời cho san hô

Trả lời